KOMPLETT OVERSIKT SKAPER VEKST OG FORTJENESTE FOR DITT BYGGEPROSJEKT!

Hvem har ansvar for HMS?

Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Forskriften stiller blant annet krav om at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplassen.

Bedre kontroll

Alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet. Det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen har HMS-kort. Dette vil i sin tur gjøre at kvaliteten på listene blir bedre. Elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige.
I høringen ble det lagt til grunn at hele fødselsnummeret til den enkelte skulle oppføres i oversiktslistene. Etter dialog med næringen er dette nå endret til at HMS-kortnummeret skal føres inn i listene.

Selve forskriften

Forskrift 5. mai 2017 om endringer i forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift | Dato: 05.05.2017
Forskriften inneholder endringer i forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 5. mai 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4, § 3-1 og § 4-1.

I
I forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 15 første ledd annet punktum skal lyde:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:
a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
b) navn på byggherren
c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

II
II skal lyde:
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

III
Forskriften trer i kraft straks.

Kilde: regjeringen.no

Les mer om Norges mest fleksible løsning på mannskapslister her!